İLAD akreditasyon çalışmaları araştırma konusu yapıldı
Araştırmada Türkiye’de iletişim eğitimi alanındaki programların akreditasyonunu, akredite kurumlardaki idari görev yürüten akademisyenlerin (dekan, dekan yardımcısı ya da bölüm başkanı) görüşleri bağlamında inceleniyor. Akademisyenlerin görüşleri alınarak programlardaki akreditasyon ihtiyacının nedenlerini ve akreditasyonun kurumlar açısından hangi türden işlev gördüğü araştırılıyor. 

Türkiye’deki akredite iletişim programlarında ya da programların bağlı olduğu fakültelerde  görevi bulunan 11 akademisyenle yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme yapılmıştır.

Araştırmanın çalışma grubu çok aşamalı örnekleme yoluyla, seçkisiz olmayan yöntemlere göre çekilmiş ve araştırmada, grupların ağırlıkları oranında temsil edilmelerini sağlamak adına orantılı tabakalı amaçsal örnekleme kullanılmıştır.

Araştırmada uygulamada yaşanan kimi sorunlara karşın akreditasyonun kurumları geliştirici işlev gördüğü sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre akreditasyon kurumlara yenilenme, organizasyon şemasındaki aksaklıkları düzeltme, müfredatı güncelleme, öğretim elemanı kadrosunu güçlendirme, fiziksel ortamlar ile olanakları çoğaltma ve finansal kaynakları geliştirme konularında olanak sağlamaktadır.

Bu açıdan Türkiye’de iletişim eğitiminde akreditasyon kurumsal itibar sağlayan bir etikettenziyade kurumların kendilerini yenilemesine olanak veren somut çıktılar olarak görülmektedir. Bulgular iletişim eğitiminde akreditasyonun getirilerine odaklanan çalışmaları ve onların bulgularını desteklemektedir.


Sorumlu yazar:Erdinç KAYGUSUZ (Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkBölümü, İstanbul, Türkiye)

https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/connectist/article/turkiyede-iletisim-egitiminin-akreditasyonu-akredite-programlardaki-idareci-akademisyenlerin-goruslerine-yonelik-bir-arastirma

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.