Etik Kurallarımız
ETİK KURALLARIMIZ

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği yöneticileri ve İLEDAK İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu üyeleri ile İLEDAK elemanları (İLEDAK kurullarının üyeleri, çalışanları ya da program değerlendiricileri) etik davranış içinde olmalıdır. Bu kişiler üst düzey profesyonellik, dürüstlük ve doğruluk standartları ile çalışmalıdır. İLEDAK çalışmaları, yansızlık, adil olmak ve eşitlik gerektirir. İLAD/İLEDAK etkinliklerini yürütenler, görevini en üst düzeyde etik davranış içinde yapmalıdır.

 

Bu belgenin amacı, İLEDAK etkinlikleri ile ilgili etik standartların ayrıntılarını vermektir.

 

İLAD yönetim ve denetim kurulları ile  İLEDAK Kurullarının üyeleri, İLEDAK çalışanları ve program değerlendiricileri İLEDAK Çalışma Yönetmeliği’nin 9. ve 10. maddeleri uyarınca bu belgenin sonunda yer alan Gizlilik ve Etik Beyanı’nı imzalar.

 

İLEDAK Etik Kuralları:

 

1. İLEDAK elemanları, program değerlendirmelerini İLEDAK değerlendirme ölçütlerine göre ve kamunun güvenliği, çıkarı doğrultusunda yapma ve bu görevleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak çakışan/çatışan faktörleri açıklama sorumluluğunu kabul ederler.

 

a) İLEDAK’ı temsil ettikleri her etkinlikte ve durumda çıkar çakışmaları/çatışmalarından kaçınırlar.

b) Verecekleri kararları ya da verecekleri hizmetin kalitesini etkileyebilecek her türlü çıkar çatışmasını/çakışmasını beyan ederler.

c) Bir kuruma ya da birimine program değerlendirmesi konusunda danışmanlık yapamazlar. Program değerlendirmesi konusunda bir kuruma ya da birimine danışmanlık yapan program değerlendiricileri, bu durumu İLEDAK’a bildirir ve ilgili kurumun programlarının değerlendirmesi sürecinin hiçbir aşamasında yer alamazlar.

d) Kendileri ile İLEDAK ya da kendileri ile programları değerlendirilecek kuruluşlar arasında çıkar çakışması/çatışması yaratacak hiçbir görevi üstlenmezler, hiçbir görüşmede bulunmazlar.

e) İLEDAK elemanları, akreditasyon almış bir programın İLEDAK ölçütlerini sağlamadığı bilgisine sahipse ya da öyle olduğuna inanmalarına yol açan nedenleri varsa, bu bilgiyi İLEDAK’a yazılı olarak bildirirler ve gerekiyorsa daha fazla bilgi için İLEDAK ile işbirliği yaparlar.

f) Programları değerlendirilmekte olan kuruluşlardan ve çalışanlarından doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir hediye isteyemezler ya da kabul edemezler.

g) Programları değerlendirilmekte olan kuruluşlardan ve çalışanlarından programların değerlendirme sonucunu etkilemek amacıyla doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir ödeme yapılmasını isteyemezler ya da böyle bir ödemeyi kabul edemezler.

 

2. İLEDAK etkinliklerinde görev yapan kişiler, yalnızca eğitimli ve/veya deneyimli oldukları alanlarda görev kabul ederler.

 

3. İLEDAK elemanları, kamuyu tehlikeye sokan durumlar ya da yasal nedenlerle açıklanması gereken durumlar dışında, program değerlendirme kararları ile ilgili tüm belgelerin ve bilgilerin gizliliğini kabul ederler.

İLEDAK etkinliklerinde görev yapanlar,

a) Bu görevleri sırasında kendilerine verilen tüm belge ve bilgileri gizli tutarlar ve hiçbir durumda bu belge ve bilgileri kişisel çıkar sağlamak üzere kullanamazlar.

b)  Gizli belge, bilgi ve bulguları, yasal nedenler dışında, açıklayamazlar.

c)   Gizli belge, bilgi ve bulguları açıklamak zorunda kalmaları durumunda, hem İLAD ve hem de ilgili kuruluştan izin alınması gerekir ve böyle bir durumda bu bilgi veya belge; alınan izin doğrultusunda açıklanır.

d) Bu kişiler, kendilerine verilen özdeğerlendirme raporlarını ve kurumdan edindikleri tüm diğer belgeleri kopyalayamazlar, çoğaltamazlar ve değerlendirme görevlerinin bitiminde imha eder ya da İLEDAK’a geri verirler.

 

4. İLAD/İLEDAK elemanları, İLEDAK içinde ve dışında yapacakları açıklamaların tarafsız ve doğru olacağını kabul ederler. İLEDAK etkinliklerinde görev yapanlar,

a) Raporlarında, açıklamalarında ve ifadelerinde tarafsız ve doğru olacaklardır. İLEDAK adına yapılan ya da yayınlanan her türlü rapor, açıklama ve ifadeler, yalnızca konu ile ilgili ve uygun bilgileri içerecektir. Değerlendirme sürecini olumsuz etkileyebilecek kişisel tercihlerini öne çıkaran davranışlardan kaçınacaktır.

b) Program değerlendirme konusunda başkalarınca telkin ya da teşvik edilmiş hiçbir ifade, eleştiri ya da gerekçeyi açıklamalarında kullanamazlar. Bu tür bilgileri kullanmak durumunda kalırlarsa, bunların alıntı olduğunu, alıntının kaynağını ve bu bilgilerle kişisel çıkar sağlıyorlarsa bu durumu açıklamak zorundadırlar.

c) Bir gerçeği yanlış yorumlayan ya da gizleyen ifadeler kullanamazlar.

d) Kanıtlanmış kişisel hatalarını kabul ederler, kendi hata ve kararlarını haklı kılmak için gerçekleri çarpıtmazlar ya da değiştirmezler.

 

5. İLEDAK elemanları, İLEDAK’ın yararlılığı ve saygınlığını daha da arttırmak üzere sorumlu, etik ve yasal davranmayı kabul ederler.

a) İLEDAK etkinliklerinde görev yapanlar toplumu aldatıcı davranışlardan kaçınırlar.

b) Kendilerinin ya da ortak çalıştıkları kişilerin akademik ya da mesleki yetkinliklerini çarpıtmazlar ya da yanlış anlaşılmasına izin vermezler.

c) Başkalarının mesleki saygınlığına, beklentilerine, uygulamalarına ya da işine, doğrudan ya da dolaylı olarak, kötü niyetli olarak ya da yanlışlıkla zarar vermezler. Eğer başkalarının etik olmayan ya da yasal olmayan bir davranış içinde olduğuna inanırlarsa, bildiklerini yetkili makamlara iletilmek üzere İLEDAK’a sunarlar.

 

6. İLEDAK elemanları ırk, dil, din, cinsiyet, özürlü olma, yaş, medeni durum ve siyasi görüş gibi özelliklerine bakmaksızın eşit davranmayı kabul ederler. Program değerlendirme etkinliklerinde görev alanlar, tüm taraflara eşit ve adil davranırlar.

 

7. İLEDAK elemanları, meslektaşlarına ve kendileriyle birlikte çalışanlara mesleki gelişmelerinde yardımcı olmayı ve bu etik kurallara uymalarında destek olmayı kabul ederler.

a) İLEDAK, elemanlarını ve program değerlendirmesi ile ilgili olabilecek tüm tarafları bu etik kurallardan haberdar eder.

b) İLAD/İLEDAK, tüm yeni elemanlarını bu etik kuralları anlamaları ve kullanmaları konusunda eğitir.

c) İLEDAK etkinliklerinde görev yapmaya devam edenler, mesleki ve etik alanlardaki gelişimlerinin sürekliliğini sağlar ve bu konudaki etkinliklere katılırlar.

8. Bu etik kurallara uymadığı saptanan program değerlendiricilerinin görevleri İletişim Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından, İLEDAK Kurulu üyelerinin görevleri İLAD Onur Kurulu tarafından, diğer İLEDAK elemanlarının görevleri İLAD Yönetim Kurulu tarafından sona erdirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİZLİLİK VE ETİK KURALLAR BEYANI

 

İletişim Araştırmaları Derneği  (İLAD) Yönetim Kurulu üyesi / Denetim Kurulu üyesi / İletişim Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) üyesi / Program Değerlendiricisi / İLEDAK Çalışanı olarak, ben ____________________________________, yukarıda verilen etik kuralları okuduğumu, anladığımı, en üst düzeyde etik ve mesleki davranış içinde olacağımı ve

a)    Program değerlendirmelerini İLEDAK değerlendirme ölçütlerine göre ve kamunun güvenliği, sağlığı ve çıkarı doğrultusunda yapmayı ve bu görevler ile doğrudan ya da dolaylı olarak çatışan faktörleri anında açıklama sorumluluğunu;

b)    Yalnızca yetkin olduğum alanlarda hizmet vermeyi;

c)     İLEDAK adına görev yapan güvenilir birisi olarak hareket etmeyi, tüm çıkar çatışmalarından kaçınmayı ve çıkar çakışmasının ortaya çıktığı durumlarda bundan etkilenebilecek tüm tarafları haberdar etmeyi;

d)    Kamuyu tehlikeye sokan durumlar ya da yasal nedenlerle açıklanması gereken durumlar dışında, program değerlendirme kararları ile ilgili tüm belge ve bilgilerin gizliliğini sağlamayı;

e)    İLEDAK içinde ve dışında tarafsız ve doğru açıklamalar yapmayı;

f)      İLAD/İLEDAK’ın yararlılığı ve saygınlığını daha da arttırmak üzere onurlu, sorumlu, etik ve yasal davranmayı;

g)    Irk, dil, din, cinsiyet, özürlü olma, yaş, medeni durum ve siyasi görüş gibi özelliklerine bakmaksızın eşit davranmayı;

h)    Meslektaşlarıma ve birlikte çalıştığım kişilere mesleki gelişmelerinde yardımcı olmayı ve bu etik kurallara uymalarında destek olmayı;

i)       Bu etik kurallarının ihlal edilmesine ilişkin suçlamalarda kararın hızlı ve adil bir şekilde verilmesi için yürütülecek işlemleri desteklemeyi

 

Kabul ettiğimi beyan ederim.

 

İmza: ________________________________

 

Tarih: ________________________________

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.